Påminnelse om fiskereglene for kortsonen i Målselvfossen

Fiskekvoter
Hver fisker kan ikke lande flere enn 2 – to lakser i løpet av et 8-timers kort i perioden 15 juni til 20 juli, og 3-tre lakser i perioden 21 juli til 17 august.
Får en fisker en laks på 7 kg eller mer, er kvoten oppfyllt og fisket avsluttes.

I perioden etter 1.august skal all holaks settes ut. Utsatt holaks i denne perioden teller ikke på kvota»

Parkering og ferdsel
Fiskere og andre kan fritt benytte parkeringsplasser i området ved Målselvfossen. Det er tilrettelagt en parkeringsplass for fiskerne ØSTSIDA av elva ved den vanligste nedgangen mot elva fra denne siden. Parkeringen utenom disse plassene må avtales med private grunneiere.
Fra resturantområdene, VESTSIDA, er det markerte stier ned til elva. Stiene er tildels bratte og er lite egnet for bevegelseshemmede. Den beste adkomsten for bevegelseshemmede er fra Nedre Målselvfossen Feriesenter sitt området. På vestsida er det forholdsvis enkelt å bevege seg langs elva. Delvis utgjør en elveforbyggning en naturlig trase og ved lav til middels vannstand utgjør elvebredden et grei trase. På østsida utgjør også en elveforbyggning en bra trasè. Utover denne gjør vegetasjon det stedvis vanskelig å ferdes langs elvebredden. Rydding vil bli foretatt kontinuerlig.
”Holmen” er delvis ryddet for vegetasjon slik at deler av denne er en fin fiskeplass. Ved stor vannføring kan det være problematisk å ferdes langs elvebredden av Målselva.

Båtutsett
Det er kun lov å nytte båt til å krysse på 2 steder. Det ene stedet er kryssing fra VESTRE bredd til HOLMEN og det andre er kryssing av elva nedenfor Holmen ved STORSTEINEN. De som ønsker å lagre båt ved elva må avtale dette med grunneier. Annen bruk av båt eller flåtelignende farkoster er ikke tillatt. Båter skal være desinfisert!

Informasjon, oppslag m.m
Øvre og nedre grense for kortsonen er merket med skilt på begge sider av elva. I tillegg er dette avmerket i informasjon på selve fiske kortet. (se kart/fotoskisse) Det er en egen oppslagstavle ved utsalgssted for kort. Det er trykket informasjon om fiskeregler og kortsalg på selve fiskekortet.

Øvrig ferdsel
Ferdsel langs elva skal skje uten ulempe for andre. Det må utvises forsiktighet enkelte steder, slik som ved leirfallet, og når elva er i storflom.

Båt for fiskere
Ved den såkalte Gressholmen ligger det båt som er Målselvfossenes elveierlags eiendom. Denne er i hovedsak for at fiskere skal komme seg ut på Gressholmen. I den forbindelse presiseres det at fisket skal rullere der også. Båten kan også brukes til ferging over elva, men skal returnere umiddelbart etter bruk, og skal IKKE ligge på vestsida av elva.

Annet
Det tilligger den enkelte fisker å opptre sømmelig og hensynsfullt. Oppsynsmannen skal derfor uten videre bortvise berusede personer fra elva for resten av fiskedøgnet, om nødvendig med politiets bistand Brudd på bestemmelsene gitt i disse regler vil medføre bortvisning fra elva for kortere eller
lengre periode, samt eventuell politianmeldelse.

Fangst i Midtre-Målselva

(publisert 17.06.16)F789638
Det fanges også fisk i Midtre Målselva og 15.06 halv sju på ettermiddagen dro Håvard Kiil Seljelund opp en rugg på 8kg. Det var mange fiskere i området og 6 båter på vannet, 140m3 stor elv og gode forhold. Det meldes om mye stor fisk i elva så langt.

Den største rapporterte fisken tatt i Midtre er til 8kg så langt etter 2 fiskedager, men det ryktes i at alt ikke er innrapportert ennå.

Løpende fangststatistikk finner du her.

Fisket i gang!

Da er vi i gang med fisket i Målselvvassdraget. Det rapporteres om fangster rundt om i nedre del av vassdraget. Send gjerne inn bilder og informasjon fra hele vassdraget som vi kan publisere her på målselva.no. Hvem fikk første laksen i år? Den første som vi observerte ble landet i kortsona under kulpen rundt 06:30. Var det noen som fikk laks tidligere?

Vær oppmerksom på at det fortsatt står mye vinterstøinger i elva. Under en litt informasjon hvordan du skiller disse fra nygått laks, og ett bilde av en vinterstøing som ble fanget og sluppet ut i dag tidlig. Man kan bli lurt, vinterstøingen er også veldig blank.

laks1

Villaks

laks2

Vinterstøing

 

Første fangst avbildet:

Klokken 08:45 i dag tok Paul Amundsen opp denne på 8,1kg i kortsonen Målselvfossen.

20160615_090741

en glad og en ikke så glad laks!

Husk å desinfisere utstyret før fiskestart i morgen!

(publisert 14.06.2016)
Vi minner om viktigheten av å desinfisere fiskeutstyret. Oversikt over desinfeksjonssteder finner du her.

20160614_175153_resized

Desinfeksering pågår

Regler for desinfisering:

Alle som kommer fra utlandet eller andre vassdrag må desinfisere fiskeutstyret (stenger, vadebukser, redskaper, hov, og annet utstyr). Dette gjøres på desinfeksjonsstasjonene før de begynner å fiske. Det er også sjølinstruerende desinfeksjonsstasjoner som er tilgjengelig hele døgnet. I tillegg er det flere betjente stasjoner som er åpen på dagtid.

20160614_170157_resized_1

Instruksjoner i kassen

Annet:

  • Det enkelte elveierlag eller den enkelte rettighetshaver kan i tillegg innføre egne og strengere bestemmelser for sine områder.
  • Målselvvassdraget er et nasjonalt laksevassdrag. Derfor kan det innføres andre bestemmelser for siste del av fiskesesongen (etter 25. juli).
  • Ta bilde av ukenummeret  i kassen (se bildet) for dokumentasjon.

 

20160614_170133_resized_1

Ta bilde av ukenummeret som dokumentasjon på utført desinfisering.

 

 

Samarbeidsutvalget for Målselvvassdraget
Odd-Helge Utby, tlf  91535921
Leder SUM

Rapport – Oppvandring av sjøvandrende laksefisk i fisketrappa i Målselvfossen i 2015

(publisert 12.06.16)
Oppvandringen av fisk i trappa i Målselvfossen har blitt registrert ved hjelp av videoovervåkning siden 2000. Den samla oppvandringen i 2015 var 5.495 fisk, hvorav laks utgjorde 4.197 individ, sjørøye 116 og sjøørret 1.166. Om lag halvparten av all laks vandret opp trappa i juli. Oppvandringen var dominert av smålaks og mellomlaks. Oppvandringen av sjøørret var i 2015 like stor i juli og august, og ca. 15 % av bestanden kom opp først i september.

Den totale beskatningsraten ovenfor fossen var 34 % (smålaks-29 %, mellomlaks-34 og storlaks-66 %). Gytebestandsmålet for vassdraget ble i 2015 ikke oppfylt med en total gytebiomasse på 4977 kg. Måloppnåelsen var ca. 92 %, men da er ikke gytefisk nedstrøms fossen tatt med i beregningen.

Oppvandringen av sjørøye var dobbelt så høy i 2015 som i 2014, mens oppvandringen av sjøørret i 2014 og 2015 var den høyeste siden overvåkingen startet i 1990. Dette har trolig sammenheng med at et nytt og bedre overvåkningssystem ble tatt i bruk midtveis i sesongen 2014.

Hele rapporten kan du lese i sin helhet her: rapport 2015

Første fisk opp trappa!

(publisert 10.06.16)
7. juni gikk årets første fisk opp laksetrappa i Målselvfossen. Den første ble en ørret, men laksen er nok på vei. Vi teller bare antall fisk som passerer og ikke hvilken type, men dette blir gjennomgått ved sesongslutt. Tellingen foretas hver morgen og publiseres hver dag fremover her på nettsiden under «fisketeller målselvfossen»

Laks_i_laksetrappa

Arkivbilde fra laksetrappa

Elva rapporteres å ha normal vannføring pga. kuldeperiode. Bare 5 dager igjen til fiskestart, vi gleder oss!