Resultater fra skjellprøvene 2016

Resultatet her er fra skjellprøver fra sportsfiske, altså det fiske som har vært gjennom sesongen fra 15.juni til 14.september. Det er bare sjøørret som kan fiskes etter fra 17.aug. til 14. sept. nedstrøms samløpet Bardu-/Målselva.

I alt ble det levert inn 397 skjellprøver. Flott innsats fra fiskere det. Beste resultat så langt gjennom sportsfiskesesongene. Det er veldig viktig for forvaltningen at vi får inn flest mulig skjellprøver. De forteller blant annet om smoltalder, kondisjon hos fisken, beiteforhold i hav/sjø, om fisken er flergangsgyter, om det er villfisk eller oppdrettsfisk.

Oppsummert kan vi nevne at det er prøver av 103 sjøørret, hvorav 84 fra nedre deler av vassdraget, 12 fra midtre deler av vassdraget (fra Målselvbrua og opp til fossen) og 7 fra området ovenfor fossen. Generelt kan det sies at sjøørreten er i god kondisjon og har god mattilgang.

269 av prøvene var av villaks. Det var 21 prøver som viser at fisken er oppdrettslaks, 20 tatt nedstrøms og 1 oppstrøms fossen. I tillegg er det 4 prøver som er usikker på hva slags type laks det er. 17 av oppdrettslaksene er tatt mellom Målselvbrua og fossen. Altså ser det ut til at oppdrettslaksen stort sett blir tatt og holder til nedenfor fossen. Største oppdrettslaks som det er skjellprøve av var en holaks på 15,3 kg, det var dessuten en flergangsgyter, og som hadde en sjøalder på 4 år. Generelt hadde oppdrettslaksen en sjøalder på 0 eller 1 år. Av de laksene som er registrert som usikker var den største en hofisk på 11,5 kg og hadde en sjøalder på 6 år.

Sjøørret har vanligvis en smoltalder som ligger mellom 2 til 4 år, og for Målselva ser den ut til å være 3,2 år i gjennomsnitt. Smoltalder er tid fra klekking til utvandring til sjø. For laksen varierer smoltalderen generelt fra 2 til 5 år, og her har vi et gjennomsnitt på 3,7 år i vårt vassdrag.

Avslutningsvis kan det nevnes at det antas at 60 % av laksen i Målselvvassdraget gyter ovenfor fossen. Da er det bra at ikke så mye av oppdrettslaksen går opp trappa. 1 av 110 (0,9 %) av prøvene ovenfor fossen var oppdrettsfisk. 20 av 180 prøver nedstrøms fossen er av oppdrettslaks (11 %).

 

Skjellprøver.xls

Odd-Helge Utby
Leder SUM