Oppvandring av sjøvandrende laksefisk i fisketrappa i Målselvfossen i 2016

Oppvandringen av fisk i trappa i Målselvfossen har blitt registrert ved hjelp av videoovervåkning siden 2000. Den samlede oppvandringen i 2016 var 6.092 fisk, hvorav laks utgjorde 4.675 individ, sjørøye 90 og sjøørret 1.275. Nær 80 % av all laks vandret opp trappa innen juli. Det var kun en svak overvekt av smålaks i 2016, og mellom- og storlaks utgjorde hver 29 % av totaloppvandringen. Oppvandringen av sjøørret var i 2016 konsentrert til juli, og kun 20 % av sjøørret gikk opp trappa etter 1. august. Den totale beskatningsraten ovenfor fossen var 32 % (smålaks: 34 %, mellomlaks:36 og storlaks: 25 %). Beregnet gytebiomasse ovenfor Målselvfossen var 9.319 kg i 2016. Basert kun på fisken oppstrøms fossen var måloppnåelsen, med utgangspunkt i gytebestandsmålet for hele vassdraget, hele 174 %. Eventuell gytefisk nedstrøms fossen er da ikke tatt med i beregningen. Oppvandringen av sjørøye var i 2016 på om lag samme nivå som året før, mens oppvandringen av sjøørret økte svakt i forhold til de to siste årene. Økte registreringer av både sjøørret og sjørøye har trolig sammenheng med at et nytt og bedre overvåkningssystem ble tatt i bruk midtveis i sesongen 2014.

Hele rapporten kan du lese her: Rapport 2017-06 (Målselv-2016) Endelig

Oppgang

(publisert 20.06.17)

Fortsatt ingen fisk som har passert telleren, årsaken er lav temperatur i elva. Vi sliter også med litt dårlig båndbredde i forhold til live-feed av laksetrappa, men jobber med saken.

Til informasjon

(publisert 18.06.17)
Trapp og teller

Trappa har vært åpen i lengre tid, og det tekniske utstyret med teller og kamera er på plass. Livesending vil straks komme på plass. I tillegg kan det nevnes at det er blitt flyttet på en stor steinblokk som har ligget i fisketrappa. Det gjør at det kanskje blir enda lettere for fisken å gå opp fisketrappa.

Normalt er et slik at det trengs vanntemperaturer opp mot 8 °C for at det skal bli noe fart i oppgangen gjennom trappa.

Skjellprøver

Det ble levert inn et bra antall skjellprøver av fisk i 2016 sesongen, både av laks og sjøørret. For forvaltningen og for å kunne følge med utviklingen av fiskestammene er det viktig å få så mange skjellprøver som mulig. Det legges ut skjellprøveposer flere steder for å få til enda bedre innleveringer av skjellprøver. Blant annet vil det være mulig å finne skjellprøvekonvolutter på desinfiseringsstasjonene.

Merk konvoluttene med navn på elveeierlag (ev. forkortelser) og eventuelt navn på sideelver som Rostaelva, Divielva, Kirkeselva, Fjellfroskelva, Takelva, Barduelva og liknende. Lever inn konvoluttene lokalt og ikke send dem direkte til NINA, Trondheim. Noen elveeierlag har trekning av premier blant de som leverer inn skjellprøver.

Det er sterkt ønskelig å få inn skjellprøver av all fisk som tas.

Odd-Helge Utby

SESONGEN 2017 I KORTSONA VED MÅLSELVFOSSEN

Da kribler det vel i mange armer og bein mens vi venter på at sesongen skal starte. Dessverre ser det ut til at det kan bli noen utfordrende første døgn med tanke på vannstanden. Men jeg må minne om at det ble tatt fisk hver dag under 1000 års flommen. Så det er ikke umulig selv om elva er stor.

Vi har i mange år bidratt til forskning på Målselvlaksen ved å ta skjellprøver av fiske som er fanget i kulpen. Dette ønsker NINA (Norsk Institutt for Naturforskning) å utvide. Det er viktig å få resultater fra flere områder i elva. Ved å sjekke fiskeskjellene kan man angi om det er oppdrettsfisk eller villfisk, alder og eventuelt hvor mange ganger fisken har vært oppe i elva og gytt.

Derfor har vi vedtatt at det skal tas skjellprøve av alle fisk som blir tatt i kortsonen under fossen.

Under er en beskrivelse hvordan man tar skjellprøver.

fisk

  • Skjellprøven tas i bakkant av ryggfinnen og rett over sidelinjen
  • Fra døde fisk tas rundt 30 skjell med kniv, fra levende fisk nappes 5-8 skjell ut med tang eller pinsett fordelt på hver side av fisken. Unngå skinn og slim i skjellprøven.
  • Skjellprøven oppbevares i NINAs skjellkonvolutter. Husk å fyll ut informasjon om fisken og fiskeren.
  • NB! Ikke pakk skjellprøven i plast – dette kan medføre at prøven ikke tørker skikkelig og at DNA-materialet i skjellene degraderes

Skjellprøven legges i en skjellkonvolutt fra NINA, og relevant informasjon skrives inn i feltene. Husk mobilnummer dersom du ønsker å vite mer om fisken din.  Du vil da motta en SMS med resultater fra skjellanalysen.

For mer info les: http://www.nina.no/lakseskjell

Det blir lagt ut skjellkonvolutter i desinfeksjonskassene ved Målselvfossen Camping og Foshaug. Der er det også en postkasse for levering av prøvene. Vi samler inn og sender inn alle prøvene samlet. I kassene vil det også henge ett eksempel på hvordan man fyller ut headingen.

For øvrig er det ingen endringer fra i fjor ift fiskeregler og fisketider.

Skitt fiske

Mvh
Kjell-Åge Fossland
Leder
Målselvfossens Elveierlag