Fiskereglene for Målselvvassdraget og kortsonen under Målselvfossen

(publisert 26.07.17)

Dessverre er det lett å misforstå reglene når det gjelder kvotene for laks i kortsonen under Målselvfossen. De generelle reglene for Målselvvassdraget er overordnet, man kan på ingen måte fiske mer enn det som tillates i det reglementet. Kvotebestemmelsen for Målselvvassdraget lyder slik:

Kvoter:
Kvotebestemmelsene i vassdraget: Døgnkvoten per fisker er 3 laks. Dersom man tar en stor holaks over 7 kg er fiskedøgnet slutt. Kvoten følger fiskeren, og gjelder i utgangspunktet kalenderdøgnet. Om man fisker på vald der det selges fiskekort med fisketid f.eks 18-18, gjelder kvoten innenfor fisketiden angitt på kortet. Fisker man på vald på sesongbasis gjelder kvoten kalenderdøgn, om ikke annen fisketid er angitt. Det vil si det er ikke tillatt for fiskere å fiske kvoten sin på ett vald, for så å fortsette fisket på andre vald eller kort innenfor samme døgn/fisketid dersom døgnkvoten er fylt.

Utsetting av holaks og andre utsettingspåbud:
FRA og med 1. august skal all holaks i vassdraget tilbakesettes.

Det anbefales at holaks tilbakesettes gjennom hele sesongen, og utsatt holaks teller ikke på døgnkvoten. Annen gjenutsatt laks teller på kvoten.

Sjørøye er fredet gjennom hele sesongen og skal tilbakesettes.

Så er det kvotene for kortsonen, denne lyder slik:

2.2 Kvoteregulering av fisket under Målselvfossen
Hver fisker kan ikke lande flere enn 2 – to lakser i løpet av et 8-timers kort i perioden 15 juni til 20 juli, og 3-tre lakser i perioden 21 juli til 17 august.
Får en fisker en laks på 7 kg eller mer, er kvoten oppfylt og fisket avsluttes.

I perioden etter 1.august skal all holaks settes ut. Utsatt holaks i denne perioden teller ikke på kvota»

Med andre ord kan man ikke fiske mer enn maksimalt 3 fisk pr døgn, selv om man har to påfølgende kort innenfor 24 timer. I tillegg er det strengere med tanke på vekt, har man fått en laks på over 7 kg (uansett kjønn!), er kvoten fylt opp.

Beklager at reglene kan være vanskelige å forstå, vi vil revidere slik at de blir lettere å forstå før sesongen 2018.

Fortsatt skitt fiske!

Mvh
Kjell Åge Fossland
Leder
Målselvfossens Elveierlag