Forvaltning av fiskestammene i Målselvvassdraget 2018.

Fellesforvaltningen, det vil si Samarbeidsutvalget for Målselvvassdraget (SUM), har gjort noen endringer i fiskebestemmelsene for 2018 sett i forhold til det som har vært gjeldende for tidligere sesonger.

Jeg vil kommentere og begrunne noen av de viktigste endringene som er gjort. De største endringene gjelder kvoter og utsettingspåbud for holaks.

For sjøørreten ser vi at fangstene har gått tilbake, spesielt i 2017. Hva årsakene kan være har vi ingen bestemt mening om, men ser flere mulige grunner til at det er blitt slik. Vi setter derfor en kvote på 7 sjøørret per fisker per døgn.

For laksen sitt vedkommende har vi registrert at det i 2017 ble et godt år fangstmessig.  Ut fra det vi gjorde av beregninger etter fiskesesongen 2017 så det ut til at antall holaks i vassdraget var i laveste laget for å sikre laksestammen framover. I tillegg har SUM fått flere henvendelser om at det er komplisert å sette ut holaks på en god måte, og at mange fiskere er usikre på om laks som har vært behandlet lenge vil overleve. SUM har derfor opphevet påbudet om å sette ut holaks etter 1. august. Utsettingspåbudet er et tveegget sverd, og mange fiskere hevder det er vanskelig å få til tilbakesetting av fisk på en god og sikker måte. I tillegg skal vi også ha i bakhodet at Mattilsynet følger med på hva som skjer angående utsettingspåbud rundt om i landet sett i forhold til dyrevelferden for fisk. I stedet er det innført en døgnkvote på 2 laks per fisker.

Mer detaljert beskrivelse om kvoter og eventuell gjenutsatt fisk står i fiskebestemmelsene. Fiskebestemmelsene kan du finne ved for eksempel å gå inn på nettsida maalselva.no.

For sjørøya sin del har vi beholdt utsettingspåbudet, men er klar over at gjenutsetting kan være vanskelig å få til. Dersom man ser seg nødt til å avlive sjørøye, er det svært viktig at dette blir rapportert på vanligmåte som avlivet fangst. Det er viktig informasjon i tillegg til det vi får vite om fisk som går opp fisketrappa i fossen.

For å få til en best mulig og kunnskapsbasert forvaltning av fiskestammene er det særlig viktig at fiskere og rettighetshavere er nøye med at rapporteringen av fangstene blir gjort så eksakt som mulig, både på antall, art, størrelse og kjønn. I tillegg er det sterkt ønskelig at så mange som mulig tar skjellprøver av både laks og sjøørret. Skjellprøvene gir blant annet informasjon om hvor lenge yngelen er i vassdraget før den går til sjø/hav, og hvor lenge den beiterer i sjø/hav. Ut fra slike faktorer får man informasjon om oppvekstforhold både i elv og sjø/hav. I tillegg kan man også finne ut om det er oppdrettsfisk, og videre kunne ta genprøver av skjellene for å finne ut i hvor stor grad elva sin laksestamme er genetisk påvirket av oppdrettslaks.

Lykke til med fiskesesongen 2018.

Odd-Helge Utby, leder SUM

Informasjon fra Målselvfossen Elveierlag

Det har på nettet i det siste vært noen kommentarer og spørsmål vedrørende forvaltningen av kortsonen under fossen, her er litt oppklarende tekst fra Målselvfossens elveierlag.

Som vi skrev på nettsiden i fjor har vi inngått samarbeid med Fossbakk fiskeguide og Målselvfossen camping, de får mulighet til å arrangere fiske for inntil 10 fiskere i august. Vi har i alle år hatt svært få fiskere i sonen i august, og derfor prøver vi å gi det lokale næringslivet en mulighet til å skaffe seg noen kjærkomne inntekter. De har fått en god respons i markedet, og har solgt ut 13 dager i år. Dessverre gjør jo dette at sonen er utilgjengelig for enkeltfiskere i denne perioden. Vi har ingen planer om å la dette samarbeidet gå ut over august måned for fremtiden heller.

Camp villaks for ungdom, er ett samarbeid mellom Norske lakselver og NJFF. De får to økter hos oss uten vederlag for å drive rekruttering av ungdommen.

I tillegg har vi hatt ett samarbeid med en gruppe i 10 år nå, som får forhåndsbooke 4 økter. De betaler samme pris som andre, og må forholde seg til samme restriksjoner ift kvoter, hviletid osv. Ila disse 10 årene har vi ikke fått negative tilbakemeldinger fra andre fiskere om dette.

Fortsatt selges det 1880 kort uten restriksjoner (første uka trekkes, alle kan melde seg på uten kostnad). Det er ingen planer om å utvide forhåndssalget, vi har heller ingen intensjoner om å heve prisnivået ut over normal prisstigning.

Vi får stadig inn forslag til endringer i kortsalgsystemet. Veldig mange ønsker at vi skal gå ned på antall personer pr økt, og øke prisene for å få mer eksklusivitet. Andre skjønner ikke hvorfor vi ikke tar påmeldingsavgift til trekning (lik Altaelva som tar 400,- i påmeldingsavgift uansett om man får tildelt kort eller ei..) ifm overgang fra eget produsert kortsalgsystem til inatur, har det vært noen utfordringer. Vi har rettet opp de fleste, men ber om tilbakemelding hvis noen oppdager feil eller har forslag til forbedringer. Ifm trekningen er det ikke mulig å få mer enn 2 kort. Kortene som ikke er betalt innen 13.mai, legges ut for ordinært salg 15.mai. Det gjør at noen kanskje klarer å kjøpe seg flere kort første uka uten at vi påvirker det.

Vår prioritet nummer 1 er bestandsforvaltning, vi bidrar med midler og gjennomfører oppkjøp av laksenøter. Vi har hviletider i både kortsone og i kulpen, og har fortsatt nattfredning.

Vi håper informasjonen er oppklarende. Vi er opptatt av å sikre sikre allmenhetens tilgang til en av Norges beste fiskeplasser. Samtidig prøver vi å støtte det lokale næringslivet der vi kan.

Skitt fiske!

Kjell Åge Fossland
Leder
Målselvfossens Elveierlag
Tlf 91638883

Trekning gjennomført

Årets trekning for fisket de første 7 dagene i Målselvfossen er nå gjennomført. Kortene ble trukket ut til 140 unike vinnere, informasjon er sendt på mail. Betalingsfrist for kortene er fredag 12. mai og ubetalte kort vil legges ut for ordinært salg som starter 15. mai kl. 12:00.