Forvaltning av fiskestammene i Målselvvassdraget 2018.

Fellesforvaltningen, det vil si Samarbeidsutvalget for Målselvvassdraget (SUM), har gjort noen endringer i fiskebestemmelsene for 2018 sett i forhold til det som har vært gjeldende for tidligere sesonger.

Jeg vil kommentere og begrunne noen av de viktigste endringene som er gjort. De største endringene gjelder kvoter og utsettingspåbud for holaks.

For sjøørreten ser vi at fangstene har gått tilbake, spesielt i 2017. Hva årsakene kan være har vi ingen bestemt mening om, men ser flere mulige grunner til at det er blitt slik. Vi setter derfor en kvote på 7 sjøørret per fisker per døgn.

For laksen sitt vedkommende har vi registrert at det i 2017 ble et godt år fangstmessig.  Ut fra det vi gjorde av beregninger etter fiskesesongen 2017 så det ut til at antall holaks i vassdraget var i laveste laget for å sikre laksestammen framover. I tillegg har SUM fått flere henvendelser om at det er komplisert å sette ut holaks på en god måte, og at mange fiskere er usikre på om laks som har vært behandlet lenge vil overleve. SUM har derfor opphevet påbudet om å sette ut holaks etter 1. august. Utsettingspåbudet er et tveegget sverd, og mange fiskere hevder det er vanskelig å få til tilbakesetting av fisk på en god og sikker måte. I tillegg skal vi også ha i bakhodet at Mattilsynet følger med på hva som skjer angående utsettingspåbud rundt om i landet sett i forhold til dyrevelferden for fisk. I stedet er det innført en døgnkvote på 2 laks per fisker.

Mer detaljert beskrivelse om kvoter og eventuell gjenutsatt fisk står i fiskebestemmelsene. Fiskebestemmelsene kan du finne ved for eksempel å gå inn på nettsida maalselva.no.

For sjørøya sin del har vi beholdt utsettingspåbudet, men er klar over at gjenutsetting kan være vanskelig å få til. Dersom man ser seg nødt til å avlive sjørøye, er det svært viktig at dette blir rapportert på vanligmåte som avlivet fangst. Det er viktig informasjon i tillegg til det vi får vite om fisk som går opp fisketrappa i fossen.

For å få til en best mulig og kunnskapsbasert forvaltning av fiskestammene er det særlig viktig at fiskere og rettighetshavere er nøye med at rapporteringen av fangstene blir gjort så eksakt som mulig, både på antall, art, størrelse og kjønn. I tillegg er det sterkt ønskelig at så mange som mulig tar skjellprøver av både laks og sjøørret. Skjellprøvene gir blant annet informasjon om hvor lenge yngelen er i vassdraget før den går til sjø/hav, og hvor lenge den beiterer i sjø/hav. Ut fra slike faktorer får man informasjon om oppvekstforhold både i elv og sjø/hav. I tillegg kan man også finne ut om det er oppdrettsfisk, og videre kunne ta genprøver av skjellene for å finne ut i hvor stor grad elva sin laksestamme er genetisk påvirket av oppdrettslaks.

Lykke til med fiskesesongen 2018.

Odd-Helge Utby, leder SUM