Desinfisering

I Målselvvassdraget ser vi det som svært viktig at vi klarer å bevare vassdraget fritt for smitte av sykdommer. Det er lagt ned mye

parasitt arbeid fra Samarbeidsutvalgets side og de enkelte lag. Det er en rekke steder hvor en kan desifisere, vanligvis alle steder der en selger fiskekort. Gyrodactylus Salaris er det vi har fryktet mest, men det er også andre sykdommer som truer vassdragene. Ellers er det ved Målselvfossen plassert selvbetjeningsstasjoner, en på hver side av elva, slik at fiskere kan desinfisere selv. Det er også dukket opp nye sykdommer på laks. Les om dette på vår nyhetsside under arkiv. Tittel : Ny farlig laksesykdom.

Skulle noen oppdage at det jukses med desinfisering, eller det foregår andre ting som kan smitte vassdraget, ber vi om at det tas kontakt på telefonnummeret nedenfor.

Lakseparasitten Gyrodactylus salaris har angrepet flere laksebestander i Norge, og fører uten unntak til dramatisk nedgang i laksefiske.
I Troms har inntil nylig Skibotnelva vært eneste vassdrag der parasitten har etablert seg. I 2000 ble parasitten påvist i Signaldalselva, som er et nabovassdrag til Målselvvassdraget.

Selv om parasitten ikke har noen naturlig spredningsvei fra Signaldalsvassdraget over til Målselvvassdraget, ligger Signaldalselva så nært at faren for utilsiktet spredning ved menneskelig aktivitet er klart tilstede.

Den samme situasjonen er tilstede i Store Rosta. Gyrodactylus salaris er vanlig utbredt i svenske og finske laksevassdrag.

Fra Torneälv kan fisk som kan være potensielle bærer av parasitten vandre nesten opp til Store Rosta. Hvis først parasitten kommer inn i Store Rosta vil faren for laksebestanden i Målselvvassdraget være overhengende. Det bør derfor i større grad enn tidligere tenkes i retning av forebyggende arbeid i vassdraget.

Det foreligger ingen undersøkelser som beskriver eventuelle angrep av lakselus på voksen laks i vassdraget.
I 2000 ble det fanget utvandret smolt i Malangsfjorden. Det ble fanget 90 laksesmolt, og ingen var infisert av lakselus. Selv om fangsten av laksesmolt var lav, indikerer andre undersøkelser i området at infeksjonspresset fra lakselus er lavt i Malangsfjorden (Pål-Arne Bjørn, pers. medd.).

Man vet fra andre undersøkelser at infeksjonsgraden av lakselus kan variere mye mellom år. Kunnskapen om belastningen av lakselus for fisken i Målselv-vassdraget er mangelfull, men gjeldende undersøkelser indikerer at lakselus per i dag ikke er en reell trussel for fisken i vassdraget.

Lakselus anses per i dag ikke å være en trussel for laksebestanden i Målselva.
Forebyggende arbeid mot spredning av lakseparasitten Gyrodactylus salaris bør prioriteres

Desinfisering skal utføres!

Stedene der du får det gjort, se her!

I tillegg kan du desifisere utstyr og redskaper selv på begge sider av kortsonen. Se mer her.

DESINFISERING – VEILEDNING
Innledning om desinfisering – lokale bestemmelser:
Alle som kommer fra utlandet eller andre vassdrag må desinfisere fiskeutstyret (stenger, vadebukser, redskaper, hov, og annet utstyr). Dette gjøres på de sjølinstruerende desinfeksjonsstasjonene før du begynner å fiske. I tillegg er det noen betjente stasjoner som er åpen på dagtid.
SJØLINSTRUERENDE STASJONER:
Våre stasjoner bruker desinfiseringsmidlet Virkon S.
Desinfiseringen foregår etter følgende anvisning:
Fluer, sluker og esker dyppes i Virkon S i minimum 15 sek og skylles av med vatn etter om lag 15 min. Tørk utstyret.
Stenger sprayes med Virkon S som skylles av med vatn etter ca 15 min.’
Vadere / støvler settes i kar med Virkon S og vaskes utvendig med løsningen.
Liner dyppes i Virkon S eller skylles med Virkon S i minst 30 sek. Hovedlina på fluestenger dras av og legges i løsningen.

Sneller dyppes i Virkon S. Snellene kan eventuelt sprayes med Virkon S. En må da la middelet virke i minimum 1 min før det skylles av med rent vann.
Håver legges i løsningen med Virkon S i minst 1 min. Dersom karet ikke er stort nok for hele håven, kan handtaket skylles med Virkon S, men hele nettet må ligge i løsningen i minimum 1 min.
Fiskevesker kan legges i Virkon S eller fuktes utvendig og innvendig med svamp fuktet med Virkon S. Skylles og tørkes godt etterpå.
Båter, blåser, baderinger m.m. sprayes/dusjes med Virkon S og tørkes grundig etterpå. Pass på at båtene desinfiseres innvendig og at det ikke er vann igjen i båtene før de transporteres videre.
Når du er ferdig med desinfiseringen tar du bilde av ukenummer med mobiltelefon. Bildet skal vise når du har desinfisert utstyret.
KORT MED UKENUMMER FINNES I DESINFISERINGSKASSA.
Samarbeidsutvalget for Målselvvassdraget ønsker en frisk elv fri for sykdommer og gyrodactylus salaris.