Desinfisering

I Målselvvassdraget ser vi det som svært viktig at vi klarer å bevare vassdraget fritt for smitte av sykdommer. Det er lagt ned mye

parasitt arbeid fra Samarbeidsutvalgets side og de enkelte lag. Det er en rekke steder hvor en kan desifisere, vanligvis alle steder der en selger fiskekort. Gyrodactylus Salaris er det vi har fryktet mest, men det er også andre sykdommer som truer vassdragene. Ellers er det ved Målselvfossen plassert selvbetjeningsstasjoner, en på hver side av elva, slik at fiskere kan desinfisere selv. Det er også dukket opp nye sykdommer på laks. Les om dette på vår nyhetsside under arkiv. Tittel : Ny farlig laksesykdom.

Skulle noen oppdage at det jukses med desinfisering, eller det foregår andre ting som kan smitte vassdraget, ber vi om at det tas kontakt på telefonnummeret nedenfor.

Lakseparasitten Gyrodactylus salaris har angrepet flere laksebestander i Norge, og fører uten unntak til dramatisk nedgang i laksefiske.
I Troms har inntil nylig Skibotnelva vært eneste vassdrag der parasitten har etablert seg. I 2000 ble parasitten påvist i Signaldalselva, som er et nabovassdrag til Målselvvassdraget.

Selv om parasitten ikke har noen naturlig spredningsvei fra Signaldalsvassdraget over til Målselvvassdraget, ligger Signaldalselva så nært at faren for utilsiktet spredning ved menneskelig aktivitet er klart tilstede.

Den samme situasjonen er tilstede i Store Rosta. Gyrodactylus salaris er vanlig utbredt i svenske og finske laksevassdrag.

Fra Torneälv kan fisk som kan være potensielle bærer av parasitten vandre nesten opp til Store Rosta. Hvis først parasitten kommer inn i Store Rosta vil faren for laksebestanden i Målselvvassdraget være overhengende. Det bør derfor i større grad enn tidligere tenkes i retning av forebyggende arbeid i vassdraget.

Det foreligger ingen undersøkelser som beskriver eventuelle angrep av lakselus på voksen laks i vassdraget.
I 2000 ble det fanget utvandret smolt i Malangsfjorden. Det ble fanget 90 laksesmolt, og ingen var infisert av lakselus. Selv om fangsten av laksesmolt var lav, indikerer andre undersøkelser i området at infeksjonspresset fra lakselus er lavt i Malangsfjorden (Pål-Arne Bjørn, pers. medd.).

Man vet fra andre undersøkelser at infeksjonsgraden av lakselus kan variere mye mellom år. Kunnskapen om belastningen av lakselus for fisken i Målselv-vassdraget er mangelfull, men gjeldende undersøkelser indikerer at lakselus per i dag ikke er en reell trussel for fisken i vassdraget.

Lakselus anses per i dag ikke å være en trussel for laksebestanden i Målselva.
Forebyggende arbeid mot spredning av lakseparasitten Gyrodactylus salaris bør prioriteres

Desinfisering skal utføres!

Stedene der du får det gjort, se her!

I tillegg kan du desifisere utstyr og redskaper selv på begge sider av kortsonen. Se mer her.

Dette er litt om hvordan det fungerer hos oss. Les forøvrig våre betingelser og retningslinjer.