Uønsket pukkellaks oppdaget i flere norske elver

(publisert 16.07.17)

pukkellaks

Pukkellaksen, spesielt hannene, får i gytetiden en karakteristisk pukkel på fremre del av ryggen. FOTO: EVA B. THORSTAD / NINA

 

– Det er en type laks som i utgangspunktet ikke skal være i vårt område. Den er svartelistet og når vi får slike observasjoner og fangster av den, så er vi selvfølgelig interessert i å få den ut av elvene våre, sier Hallgeir Stjern.

Han har ansvaret for forvaltningen av lakseelvene Stordalselva og Nordalselva i Åfjord kommune. I begge de to elvene er den fremmede arten pukkellaks registrert.

– Vi vil ikke at den skal formere seg med lokal stamme, for det påvirker genetikken, og i tillegg er det en kamp om yteplassene i elva, sier Stjern.

Les hele saken hos NRK: https://www.nrk.no/trondelag/uonsket-pukkellaks-oppdaget-i-flere-norske-elver-1.13597812

 

Dobbelsalg av fiskekort

(publisert 5/7-17)

Som mange kanskje har fått med seg så hadde vi overbooket kortsonen i 4 salgsperioder. For å løse dette ble noen av kortene flyttet til andre dager. Dette medfører at det kan være 1-2 fiskere ekstra i elva de nærmeste dagene. Jeg må også nevne at Målselvfossen Camping IKKE har noe med dette å gjøre, da feilen ene og alene ble gjort av meg.
– Erling Andreassen, drift; maalselva.no

Oppvandring av sjøvandrende laksefisk i fisketrappa i Målselvfossen i 2016

Oppvandringen av fisk i trappa i Målselvfossen har blitt registrert ved hjelp av videoovervåkning siden 2000. Den samlede oppvandringen i 2016 var 6.092 fisk, hvorav laks utgjorde 4.675 individ, sjørøye 90 og sjøørret 1.275. Nær 80 % av all laks vandret opp trappa innen juli. Det var kun en svak overvekt av smålaks i 2016, og mellom- og storlaks utgjorde hver 29 % av totaloppvandringen. Oppvandringen av sjøørret var i 2016 konsentrert til juli, og kun 20 % av sjøørret gikk opp trappa etter 1. august. Den totale beskatningsraten ovenfor fossen var 32 % (smålaks: 34 %, mellomlaks:36 og storlaks: 25 %). Beregnet gytebiomasse ovenfor Målselvfossen var 9.319 kg i 2016. Basert kun på fisken oppstrøms fossen var måloppnåelsen, med utgangspunkt i gytebestandsmålet for hele vassdraget, hele 174 %. Eventuell gytefisk nedstrøms fossen er da ikke tatt med i beregningen. Oppvandringen av sjørøye var i 2016 på om lag samme nivå som året før, mens oppvandringen av sjøørret økte svakt i forhold til de to siste årene. Økte registreringer av både sjøørret og sjørøye har trolig sammenheng med at et nytt og bedre overvåkningssystem ble tatt i bruk midtveis i sesongen 2014.

Hele rapporten kan du lese her: Rapport 2017-06 (Målselv-2016) Endelig

Oppgang

(publisert 20.06.17)

Fortsatt ingen fisk som har passert telleren, årsaken er lav temperatur i elva. Vi sliter også med litt dårlig båndbredde i forhold til live-feed av laksetrappa, men jobber med saken.

Til informasjon

(publisert 18.06.17)
Trapp og teller

Trappa har vært åpen i lengre tid, og det tekniske utstyret med teller og kamera er på plass. Livesending vil straks komme på plass. I tillegg kan det nevnes at det er blitt flyttet på en stor steinblokk som har ligget i fisketrappa. Det gjør at det kanskje blir enda lettere for fisken å gå opp fisketrappa.

Normalt er et slik at det trengs vanntemperaturer opp mot 8 °C for at det skal bli noe fart i oppgangen gjennom trappa.

Skjellprøver

Det ble levert inn et bra antall skjellprøver av fisk i 2016 sesongen, både av laks og sjøørret. For forvaltningen og for å kunne følge med utviklingen av fiskestammene er det viktig å få så mange skjellprøver som mulig. Det legges ut skjellprøveposer flere steder for å få til enda bedre innleveringer av skjellprøver. Blant annet vil det være mulig å finne skjellprøvekonvolutter på desinfiseringsstasjonene.

Merk konvoluttene med navn på elveeierlag (ev. forkortelser) og eventuelt navn på sideelver som Rostaelva, Divielva, Kirkeselva, Fjellfroskelva, Takelva, Barduelva og liknende. Lever inn konvoluttene lokalt og ikke send dem direkte til NINA, Trondheim. Noen elveeierlag har trekning av premier blant de som leverer inn skjellprøver.

Det er sterkt ønskelig å få inn skjellprøver av all fisk som tas.

Odd-Helge Utby