Regler for Målselva

OBS! Regler for Målselva er overordnede regler gjeldende for hele Målselv-vassdraget. Hvert elveierlag må følge disse reglene, men kan i tillegg ha strengere regler enn nevnt under. Mer informasjon og lokale regler for den enkelte elveierlag finner du på linkene under:

Nedre Målselv elveierlag
Midtre-Målselv elveierlag
Målselv Jeger & Fisk
Øverbygd jeger & fisk
Målselvfossen

Fiskebestemmelser for Målselv-vassdraget 2019.      

Samarbeidsutvalget for Målselvvassdraget (SUM) har gjort slikt vedtak den 31. januar 2019.

For 2019 gjelder følgende fiskebestemmelser i vassdraget der det er anadrome laksefisk:

Fisketider:

Fisket starter den 15. juni kl.00.00.
Fra fossekulpen og ned vassdraget varer fisket etter laks til og med den 17.august.
Fra samløpet mellom Bardu- og Målselva og ned vassdraget kan det fiskes etter sjøørret fram til og med 14.september. Andre anadrome fiskearter tilbakesettes.
Ovenfor fossen varer fiskesesongen fra 15. juni til og med 26. august.
Det kan fiskes etter innlandsfisk ovenfor fossen fra 1. juni, men eventuell fangst av anadrome fiskearter tilbakesettes i perioden 1.-15. juni.

Redskaper og utstyr:

Generelt forbud mot fiske med reke eller agnfisk. Det er ikke lov å benytte søkker som er tyngre enn 30 gram. Ellers gjelder de generelle bestemmelsene for fiskeredskaper jfr.Lakseloven. Det er ikke adgang til å bruke huk/klepp ved landing av laks.

Kvoter:

Kvotebestemmelsene i vassdraget: Døgnkvoten per fisker er 2 laks. Dersom man tar en stor holaks over 7 kg er fiskedøgnet slutt. Kvoten følger fiskeren, og gjelder i utgangspunktet kalenderdøgnet. Om man fisker på vald der det selges fiskekort med fisketid f.eks kl. 18-18, gjelder kvoten innenfor fisketiden angitt på kortet. Fisker man på vald på sesongbasis gjelder kvoten kalenderdøgn, om ikke annen fisketid er angitt. Det vil si det er ikke tillatt for fiskere å fiske kvoten sin på ett vald, for så å fortsette fisket på andre vald eller kort innenfor samme døgn/fisketid dersom døgnkvoten er fylt.

Døgnkvoten for sjøørret er 5 fisk per fisker.

Utsettingspåbud:

Sjørøye er fredet gjennom hele sesongen og skal tilbakesettes. Vinterstøinger skal også tilbakesettes. Det er ikke påbud om utsetting av holaks. Gjenutsatt holaks og vinterstøinger teller ikke på døgnkvoten. Annen gjenutsatt laks teller på kvoten.

Desinfisering:

Alle som kommer fra utlandet eller andre vassdrag må desinfisere fiskeutstyret (stenger, vadebukser, redskaper, hov, og annet utstyr). Dette gjøres på desinfeksjonsstasjonene før de begynner å fiske. Det er også sjølinstruerende desinfeksjonsstasjoner som er tilgjengelig hele døgnet. I tillegg er det flere betjente stasjoner som er åpen på dagtid.

Annet:

  • Det enkelte elveierlag eller den enkelte rettighetshaver kan i tillegg innføre egne og strengere bestemmelser for sine områder.
  • Målselvvassdraget er et nasjonalt laksevassdrag. Derfor kan det innføres andre bestemmelser for siste del av fiskesesongen (etter 25. juli).
  • Det skal tas skjellprøver av all laks og sjøørret i 2019 grunnet forskning.

Fiskebestemmelsene og etterfølging av disse:

Den enkelte fisker må sette seg inn i fiskereglene som gjelder i vassdraget. Brudd på fiskereglene eller de bestemmelsene som Lakseloven med forskrifter fastsetter, kan av SUM straffes med gebyr på 2000,- kr for hver overtredelse. Lakseloven sier at all fangst skal rapporteres. I Målselvvassdraget rapporteres fangst (også 0 fangst) innen 10 dager etter endt fiskesesong.

Samarbeidsutvalget for Målselvvassdraget
Odd-Helge Utby, tlf  91535921
Leder SUM